Ultima Assets

เราเป็นตัวแทนขายด้านอสังหาริมทรัพย์ รับขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ เช่น คอนโด, บ้านเดี่ยว, ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม ทีมงานระดับคุณภาพ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในตลาดอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 20 ปี รับบริหารโครงการ อสังหาริมทรัพย์ทุก ประเภท มีทีมงานคุณภาพและช่องทางการตลาดเชิงรุก สามารถนำเสนอจุดขายของโครงการ ช่วยโครงการของท่านขายได้แน่นอน

  • บริษัทฯ จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย และเจ้าที่การตลาด จากทางบริษัทฯ ประจำอยู่ที่โครงการ จำนวน 1 – 2 ท่าน เป็นประจำทุกวัน
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทำหน้าที่รับลูกค้า ติดต่อประสานงาน เพื่อปิดการขาย
  •  เจ้าหน้าที่การตลาด คอยให้คำปรึกษาและวางแผนการตลาดทั้งในพื้นที่ และนอกพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึง การตลาดทางด้าน Digital Marketing และ Social Media ต่างๆ ดูแลภาพลักษณ์ ของโครงการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  • การกระตุ้นยอดขาย เช่น การจัดทำโปรโมชั่น การจัดทำส่วนลดพิเศษต่างๆ ทางบริษัทฯ จะนำเสนอแผนการตลาดให้ทางโครงการเป็นผู้อนุมัติ เป็นระยะๆ แล้วแต่ความเหมาะสม
  • บริษัทฯ จะรายงานผลการปฏิบัติงานให้ทางโครงการรับทราบเดือนละ 1 ครั้งป็นอย่างน้อย หรือตามที่โครงการร้องขอมา จัดประชุมฝ่ายขาย ให้คำแนะนากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
  • ทางบริษัทฯ จะคอยให้คาแนะนำและเป็นที่ปรึกษาในทุกๆ ด้าน เช่น ปัญหาการปิดลูกค้า ปัญหาด้านสินเชื่อต่างๆ
  • การบริหารด้านสินเชื่อให้กับโครงการ บริษัทฯ จัดหาสถาบันการเงินให้แก่ผู้จะซื้อ ตลอดจนบริการด้านเอกสารสินเชื่อ และให้คำแนะนำแก่ผู้จะซื้อในด้านต่างๆ
  • ทางบริษัทฯ ดูแลภาพรวมทั้งโครงการ การโอนกรรมสิทธิ์ การส่งมอบบ้าน รวมถึงการบริการหลังการขาย จนปิดโครงการ