Ultima assets

เป็นบริษัทที่ลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมหานคร คอยบริหารธุรกิจโรงแรมและคาแฟ่ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาและเชียงใหม่ภายใต้ชื่อ The Singha Hotel และ coffee deve และมีความมุ่นมั่นที่จะขยายธุรกิจโครงการหมู่บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมในอนาคต

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจโครงการอสังหาริมพทรัพย์ในประเทศไทย ด้วยหลักการให้บริการที่แตกต่างและมีความคุ้มค่าในด้านที่อยู่อาศัยจากการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า และการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทุกระดับ โดยมุ่งเน้นการต่อยอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร อันนำไปสู่กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจและบริการรูปแบบใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ดีขึ้นเพื่อสรางสวัสดิภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจรควบคู่กับการตอบแทนคืนสู่สังคม